2012 Pratik Bilgiler

ASGARİ ÜCRETLER

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2012 - 30.06.2012)

886,50

16 Yaşından Büyükler için (01.07.2012 - 31.12.2012)

940,50

16 Yaşından Küçükler için (01.01.2012 - 30.06.2012)

760,50

16 Yaşından Küçükler için (01.07.2012 - 31.12.2012)

805,50

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 393)

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2012 Tarihinden itibaren)

770,00

PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVAN MATRAHLARI

Taban (01.01.2012-30.06.2012 Tarihleri arası)

886,50

Tavan (01.01.2012-30.06.2012 Tarihleri arası) Taban (x) 6.5

5.762,40

Taban (01.07.2012-31.12.2012 Tarihleri arası)

940,50

Tavan (01.07.2012-31.12.2012 Tarihleri arası) Taban (x) 6.5

6.113,40

İŞSİZLİK SİGORTASI ORANLARI

İşçi Payı

1

İşveren Payı

2

Devlet Payı

1

 

YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı ( 01.01.2012)

770,00

YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (Gelir Vergisi Yönünden) (GVK Tebliği 280)

Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2012)

11,70

KİRA STOPAJI ORANI

Kiralarda stopaj (01.01.2007 den itibaren)

% 20

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI

Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)

15

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren)

20

KAPICI ÖZET MAAŞ HESABI

01.01 - 30.06.2012

01.07 - 31.12.2012

Brüt ücreti

886,50

940,50

İşçi SGK Primi (%14)

124,11

131,67

İşsizlik Sigortası Primi (%1)

8,87

9,41

Gelir Vergisi (% 0)

00,00

,00

Damga Vergisi (%0,0)

00,00

,00

Kesintiler Toplamı

132,98

141,08

Net Ücret

753,52

799,42

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2012)

10.000 TL'ye kadar

%15

25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası

%20

58.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL fazlası

%27

58.000 TL'den fazlasının 58.000 TL'si için 13.410 TL fazlası

%35

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2012) (ÜCRETLİLER)

10.000 TL'ye kadar

%15

25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1500 TL, fazlası

%20

88.000 TL'nin .25000 TL'si için 4.500 TL, fazlası

%27

88.000 TL'den fazlasının 88.000 TL'si için 21.510 TL, fazlası

%35

FATURA KULLANMA MECBURİYETİ (VUK Md. 232)

Fatura Kullanma Mecburiyeti

770,00

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Mükerrer Md.177)

Yıllık Alış Tutarı

140.000

Yıllık Satış Tutarı

190.000

Gayrisafi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı

77.000

İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

140.000

EN AZ CEZA HADDİ (VUK Md.343)

Damga Vergisinde

8,80

Diğer Vergilerde

18,00

MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA

2012 Yılı İstisna Tutarı (GVK Tebliği ....)

3.000,00

2011 Yılı İstisna Tutarı (GVK Tebliği 278)

2.800,00

YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)

14 Gün

Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara

20 Gün

Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar

26 Gün

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

En az 20 Gün

İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ

Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için

2 hafta

Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için

4 hafta

Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için

6 hafta

Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için

8 hafta

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLER LİSTESİ

Adana

Bursa

Eskişehir

İzmir

Konya

Adapazarı (Sakarya)

Diyarbakır

G.Antep

Kayseri

Mersin

Ankara

Erzurum

İstanbul

Kocaeli (İzmit)

Samsun

Antalya

 

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar için

Adapazarı İli'nde 2002-2005 Yılları arası normal oranlar uygulanacak.

Normal Oranlar

Binalarda (meskenlerde)

Binde 2

Binde 1

Binalarda (diğerlerinde)

Binde 4

Binde 2

Arsalarda

Binde 6

Binde 3

Arazilerde

Binde 2

Binde 1

SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI (GVK Tebliği 278)

I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80'ini Kaybedenler)

770,00

II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60'ını Kaybedenler)

380,00

III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40'ını Kaybedenler)

180,00

50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları

 

Özel Sektör

Kamu

 

 

 

Özürlü

3

4

Eski Hükümlü

0

2

Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı

0

 

Terör Mağduru

0

 

ARIZI KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK md. 82)

2012 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere

20.000,00

AİLE VE ÇOCUK YARDIMLARI (MUAFİYETLER)

01.01.2012 -30.06.2012 (886,50)

 

SGK

1 çocuk için yardım (886,50x%2) 17,73 TL

Aile yardımı 88,65 TL olarak uygulanacak. (886,50 x % 10)

01.07.2012 -31.12.2012 (940,50)

SGK

1 çocuk için yardım (940,50x%2) 18,81 TL

Aile yardımı 94,05 TL olarak uygulanacak. (940,50 x % 10)

01.01.2012 -30.06.2012

VERGİ

1 çocuk için yardım 16,55 (250x0,066187) (BKK 2012/2663)

Aile yardımı 141,24 (2134x0,066187) (BKK 2012/2663)

01.07.2012 -31.12.2012

VERGİ

1 çocuk için yardım (250x)

Aile yardımı (2134x)

ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ ORANI

01.01.2010 Tarihinden İtibaren

%06,6

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA MİKTARLARI (V.İ.V.K. MAD:4-b,d,e)

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

130.589,00

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

261.336,00

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

3.010,00

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde

3.010,00

TARİFE

 

Veraset yoluyla intikallerde İvazsız intikallerde

Matrah vergi oranı (yüzde) vergi oranı (yüzde)

 

İlk 180.000 TL için 1 10

Sonra gelen 400.000 TL için 3 15

Sonra gelen 880.000 TL için 5 20

Sonra gelen 1.700.000 TL için 7 25

Matrahın 3.160.000 TL'yi aşan bölümü için 10 30

 

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARINDAN OLAN İŞYERİ KİRA BEDELİ (GVK 47/2)

Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde

5.000,00

Diğer Yerlerde

3.500,00

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER (GVK 48)

1 Numaralı Bent İçin TL

70.000,00 - 105.000,00

2 Numaralı Bent İçin TL

35.000,00

3 Numaralı Bent İçin TL

70.000,00

DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI (Mükerrer 80)

2012 Takvim Yılı İçin

8.800,00

BANKALARIN KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ TUTARI

Bankanın sorumlu olduğu miktar

 

MADDE 4 – (1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

 

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,


1) Çek bedeli altıyüzellibeş Türk Lirası veya üzerinde ise 
altıyüzellibeş Türk Lirası,

 

2) Çek bedeli altıyüzellibeş Türk Lirasının altında ise çek bedelini,


b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,


1) Çek bedeli altıyüzellibeş Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 
altıyüzellibeş Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,


2) Çek bedeli altıyüzellibeş Türk Lirasının üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 
altıyüzellibeş Türk Lirasını

 

ödemekle yükümlüdür.

...

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için beşyüzkırkbeş Türk Lirasına kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için beşyüzkırkbeş Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

 

 

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI HADDİ (SINIRI)

06 Haziran 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26898 (Mükerrer)

 

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 5766

Kabul Tarihi: 4/6/2008

...

MADDE 5 – 6183 sayılı Kanuna 36 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 36/A maddesi eklenmiştir.

"Yurt dışı çıkış tahdidi:

MADDE 36/A – Devlete ait olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde ödemeyen ya da bu Kanun hükümleri uyarınca hakkında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınan amme borçlusunun yurt dışına çıkışı, alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde ilgili makamlarca engellenir.

Yurt dışı çıkış tahdidi, yüzbin Yeni Türk Lirası ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanır. Bakanlar Kurulu, bu tutarı on katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye ve yeniden kanuni tutarına getirmeye yetkilidir.

Amme alacağına karşılık teminat alınması, alacağın tecil edilmesi, borçlunun aciz halinin tespit edilmesi, yargı mercilerince amme alacağının takibinin durdurulmasına karar verilmesi veya takibin kanunen durdurulması gereken diğer hallerde yurt dışı çıkış tahdidi, alacaklı tahsil dairesinin talebi üzerine ilgili makamlarca kaldırılır.

 

Amme borçlusu hakkında uygulanan yurt dışı çıkış tahdidi, hastalık, iş bağlantısı gibi hallerde alacaklı tahsil dairesinin uygun görmesi ve bildirimi üzerine ilgili makamlar tarafından kaldırılır. Bu fıkraya göre yurt dışı çıkış tahdidinin kaldırılmış olması yeniden tatbikine mani değildir.

 

Amme borçlusuyla birlikte amme alacağının ödenmesinden sorumlu olan ve bu Kanuna göre amme borçlusu sayılan kişiler hakkında da bu maddede yer alan esaslara göre yurt dışı çıkış tahdidi uygulanır.

 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

VERGİ SORUMLULUĞU KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASINDAN DOĞAN İŞLEMLER: (KDVK, md.9)

a) Yurt dışından sağlanan hizmetler, (Verginin tamamı)

 

b) KDV mükellefi olmayanlardan ticari işletmeye dahil olmayan ve Gelir Vergisi Kanunun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların kiralama işlemleri, (Verginin tamamı)

 

c) Profesyonel veya amatör spor kulüpleri oyuncularının formalarında gösterilen, şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılan, pano olarak yerleştirilen, dergi kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanması ve benzeri şekilde reklam verilmesi, (Verginin tamamı)

 

d) Hurda metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam ve atıklarının teslimi,(Bu istisna, 01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup, sadece istisnadan vazgeçen mükellefler için uygulama devam etmektedir) (%90)

 

e) Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, (1/2)

 

f) İthalatçılar, rafineriler, akaryakıt dağıtım firmaları ve akaryakıt bayileri dışında kalan satıcılar, (Akaryakıt işi ile devamlı olarak uğraşmayanların mutad depo kapsamında yurt dışından akaryakıt getirip satanlardan) tarafından yapılan akaryakıt ürünlerinin teslimi, (%90)

 

g) Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bazı hizmetler, (91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği)

 

- Yapım işleri ve bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, (1/6)

 

- Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, (2/3,1/2)

 

- Özel güvenlik hizmetleri, (4/5)

 

- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,(1/3)

 

- Her türlü yemek servisi, (1/2)

 

- Danışmanlık ve denetim hizmetleri, (1/2)

 

ğ) Yapı denetim kuruluşlarının sunduğu yapı denetim hizmetleri ile uluslar arası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri, (1/2)

 

h) İşgücü hizmet alımları, (%90)

 

ı) Hurdadan elde edilenler dışındaki bakır, alüminyum ve çinko külçe teslimleri,

 

i) Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi,(anot,katot, her çeşit takoz-biyet,slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, prinç, çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin teslimi) (%90)

 

j) Hurda metalden elde edilen külçelerin teslimi, (%90)

 

k) Hurda ve atık plastikten elde edilen ürünlerin teslimi, (plastik hurda ve atıklardan elde edilen ve plastik esaslı malzeme imalatında kullanılmak üzere hammadde olarak kullanılması) (%90)

 

l) Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri, (%90)

 

m) Büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin teslimi, (1/2)

 

n) Turizm acente, rehber ve benzerlerinin turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkanlara/ mağazalara götürmeleri karşılığında ödenen komisyonlar, (2/3)Yorum Gönder

Facebook -

Twitter -